چهارشنبه 22 اسفند 1386
مار یا افعی‌ در بین‌ مغرب‌ زمینیها شهرت‌ بدی‌ دارد . ولی‌ بر عکس‌در بین‌ ملل‌ مشرق‌ زمین‌ به‌ عنوان‌ نشانه‌ عقل‌ و دانائی‌ و اراده‌ شناخته‌ شده‌ و حتی‌ پرستش‌ شده‌ است‌ . کسانی‌ که‌درسال‌ مار بدنیا آمده‌ اند مردمی‌ ،جذاب‌ و ،احساساتی‌ و ،شوخ‌ هستند . زنان‌ متولد این‌ سال‌ معمولا"،زیبا هستندو زیبائیشان‌ رمز موفقیت‌ آنها است‌ . )مثل‌ ژاکلین‌ و کندی‌ و کریس‌کلی‌ ملکه‌ موناکو( . در ژاپن‌ هنگامی‌ که‌ بخواهند زنی‌ را بدلیل‌ داشتن‌ عقل‌ و زیبائی‌ توأما"مدح‌ کنند از جملاتی‌ از این‌ قبیل‌ استفاده‌ می‌ کنند ؛ "عزیز من‌ ، تو حقیقتا"یک‌ مار هستی‌ . "تعریفی‌ که‌ مسلما"در غرب‌ برخورنده‌ خواهدبود . لباسهای‌ مار معمولا"زیبا و اندکی‌ هوس‌ انگیز است‌ و به‌ همین‌ خاطر توجه‌ مردان‌ را جلب‌ می‌ کند و زنان‌ مار در بکاربردن‌ زیور آلات‌ افراط‌ می‌ کنند . مار هرگز وقتش‌ را بیهوده‌ تلف‌ نمی‌ کند و کمتر لحظات‌ عمرش‌ را با پرگوئی‌ و بد گوئی‌ از دست‌ می‌ دهداو اغلب‌ می‌ اندیشد و ،روشنفکر است‌ و ،فیلسوف‌ و بیشتر سروکارش‌ با مسائل‌ دماغی‌ است‌ . . وبه‌ احساس‌ و درک‌ اولیه‌ اش‌ در موارد مختلف‌ ایمان‌ دارد و در عقایدش‌ این‌ درک‌ اولیه‌ را به‌ صورت‌ یک‌ امر مسلم‌ بکار می‌ اندازدو چون‌ کمتر در شناسائی‌ محیط‌ و مردم‌ اشتباه‌ می‌ کند به‌ این‌ دلیل‌ اغلب‌ قدم‌ صحیح‌ را بر می‌ دارد . بنظر میاید که‌ حس‌ ششم‌ او همانقدر قوی‌ است‌ که‌ پنج‌ حس‌ دیگرش‌ . او به‌ اتمام‌ کارها عقیده‌ زیادی‌ دارد و کمتر ممکن‌ است‌ کاری‌ را نیمه‌ تمام‌ بگذاردبلکه‌ بر عکس‌ به‌ سرعت‌ تصمیم‌می‌ گیرد ، انجام‌ می‌ دهد و به‌ پایان‌ می‌ رساند و در راه‌ رسیدن‌ به‌ هدفش‌ آسمان‌ و زمین‌ را به‌ هم‌ می‌ ریزد و اجازه‌ نمی‌ دهد هیچ‌ مانعی‌ در سر راهش‌ قرار بگیرد . به‌ همین‌ جهت‌ شاید بشود گفت‌ در قمار زندگی‌ تا حدی‌ ناشی‌ است‌ . در امور مالی‌باید گفت‌ کمی‌ ،دقیق‌ و ،حسابگر است‌ گرچه‌ که‌ توجه‌ زیادش‌ به‌ مردم‌ باعث‌ می‌ شود که‌ قدم‌ کمک‌ جلو بگذارد ولی‌ هرگز فکر نکنید که‌ مار می‌ تواند اولین‌ کسی‌ باشد که‌ پولی‌ به‌ کسی‌ قرض‌ دهد . کمکهای‌ او معمولا"بیشتر جنبه‌ معنوی‌ دارد تا مادی‌ . مار در حقیقت‌ با خودش‌ آزادتر است‌ تا با پولش‌ و دردناکترین‌ قسمت‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کمک‌ کردن‌ به‌ مردم‌ را بزرگترین‌ کارها می‌ داند و در نتیجه‌ آنقدر در کار دیگران‌ با کمکهای‌ معنویش‌-دخالت‌ می‌ کند که‌ خطر فضول‌ شناخته‌ شدن‌ او را تهدید می‌ کند . خطر مهم‌ دیگر این‌ است‌ که‌ او در انجام‌ هر کار مبالغه‌ می‌ کند حتی‌ در کمک‌ کردن‌ به‌ دوستان‌ . هنگامی‌ که‌ بخواهد به‌ دوستی‌ لطف‌ کند چنان‌ دچار احساس‌ مالکیت‌ می‌ شود که‌ بیش‌ از آنکه‌ کمک‌ باشد مانعی‌ در راه‌ دوست‌ خواهد شد . با طبیعت‌ مارپیچی‌ که‌ دارد آنچنان‌ بدور فرد مورد علاقه‌ حلقه‌ خواهد زد که‌ به‌ ناچار ، منجر به‌ خفه‌ شدن‌ او خواهد شد همیشه‌ دوبار فکر کنید و بعد کمک‌ مار رابپذیریدو گرنه‌ به‌ نتیجه‌ ای‌ که‌ گفتیم‌ خواهید رسید . در مورد امور مالی‌ مار اقبال‌ بلندی‌ دارد . او نباید هرگز نگران‌ بی‌ پولی‌ احتمالی‌ خود باشد . کافی‌ است‌ دست‌ دراز کند تا پول‌ در کیفش‌ قرار بگیرد . خودش‌ نیز این‌ را می‌ داند و معمولا از این‌ بابت‌ تا حد "حاجی‌ جبار"پیش‌ می‌ رود و این‌ یکی‌ از دلایلی‌ است‌ که‌ معمولا"باعث‌ می‌ شود از قرض‌ دادن‌ احتراز داشته‌ باشد . او ،خسیس‌ است‌ . او به‌ هیچ‌ وجه‌ ،اهل‌ خطر کردن‌ نیست‌ و معمولا"مشاغلی‌ انتخاب‌ می‌ کند که‌ راه‌ آرام‌ و مطمئنی‌ داشته‌ باشد . حتی‌ پیه‌ کار زیاد رابه‌ تن‌ نمی‌ مالد . حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ او رویهمرفته‌ موجود تنبلی‌ است‌ . در مسائل‌ عشقی‌ هر گاه‌ شریکی‌ برای‌ خود پیدا کند حتی‌ آنکه‌ عاشق‌ او نباشد ،سختگیر و ،حسود است‌ . حلقه‌ های‌ معروف‌ طبیعیش‌ را آنچنان‌ به‌ دور شریک‌ میاندازد که‌ برای‌ او راهی‌ جز فرار و رها کردن‌ همه‌ چیز باقی‌ نمی‌ ماند . واین‌ حقیقتی‌ است‌ که‌ مار راخیلی‌ آزار می‌ دهد . زیرا او هرگز تحمل‌ کنجکاویهای‌ مردم‌ را در مورد ناکامی‌ های‌ عشقیش‌ ندارد . بخصوص‌ مردان‌ این‌ سال‌ که‌ خود ،از چشم‌ چرانی‌ و بوالهوسی‌ لذت‌ می‌ برند(والبته‌ چنین‌ چیزی‌ را به‌ شریک‌ زندگیشان‌ نمی‌ توانند روا دارند . )مشکل‌ اساسی‌ و زیاد مردان‌ مار این‌ است‌ که‌ معمولا"با ازدواجهای‌ متعدد گرفتاریهای‌ فراوانی‌ برای‌ خود ایجاد می‌ کنند . به‌ آنها نصیحت‌ می‌ شود که‌ بر این‌ خصیصه‌ اخلاقی‌ خود غلبه‌ کنند . مارهائی‌ که‌ توجهشان‌ را به‌ خانواده‌ خود معطوف‌ میکنند به‌ موفقیتهای‌ بزرگ‌ خواهند رسید . ولی‌ خوب‌ اینجا همان‌ جائی‌ است‌ که‌ کفش‌ پا را آزار می‌ دهد . مرد متولد سال‌ مار معمولا"صاحب‌ خانواده‌ پرجمعیتی‌ می‌ شود . به‌ این‌ ترتیب‌ مطمئن‌ می‌ شود که‌ زنش‌ آنچنان‌ دست‌ و پایش‌ در پوست‌ گردوی‌ گرفتاریهای‌ خانوادگی‌ است‌که‌ نخواهد توانست‌ مثل‌ او به‌ بوالهوسی‌ بپردازد . ازدواج‌ مار معمولا"با گاو توأما" با شادی‌ خواهد بود . گاو عاشق‌ خانواده‌ است‌ و البته‌ می‌ خواهد رئیس‌ خانواده‌ باشد واین‌ مقامی‌ است‌ که‌ مار با کمال‌ خوشحالی‌ به‌ او تفویض‌ می‌ کند . جنگ‌ بین‌ خروس‌ و مار چه‌ در ازدواج‌ و چه‌ در مشارکت‌ برای‌ کار و یا دوستی‌ به‌ آنجا منجر خواهد شد که‌ هر یک‌دیگری‌ را مسئول‌ گرفتاریها و اشتباهات‌ خود خواهد دانست‌ . برای‌ خوک‌ بیچاره‌ ای‌ که‌ بدام‌ مار بیفتد باید کاملا"تأسف‌ بخوریم‌ . خوک‌ اجازه‌ می‌ دهد که‌ مار او را بدام‌ بیندازد و آنچنان‌ سحر اوخواهد شد که‌ قدرت‌ انجام‌ هر عملی‌ از او سلب‌ خواهد شد و مار بخودش‌ اجازه‌ هر کاری‌ را که‌ اراده‌ کند خواهد داد . اما مار در مقابل‌ ببر کاری‌ ندارد که‌ انجام‌ دهد زیرا مسلما" ببر او را نابود خواهد کرد . دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ مار معمولا"آرام‌ و بی‌ دردسر می‌ گذرد . اما باید مراقب‌ قسمت‌ بعدی‌ باشد . زیرا تازه‌ در این‌ دوره‌ است‌ که‌هوسهایش‌ از خواب‌ بیدار می‌ شود و عشق‌ به‌ ماجراجوئیها او را به‌ میدان‌ حیله‌ گریها می‌ کشاند . اگرچه‌ که‌ هیچکدام‌ از این‌ مسائل‌ مزاحم‌ آرامش‌ پیری‌ او نخواهد بود . ولی‌ همه‌ چیز به‌ این‌ بستگی‌ دارد که‌ مار در زمستان‌ بدنیا آمده‌ باشد یا در تابستان‌ ، در روز یا در شب‌ . در مناطق‌ حاره‌ بدنیا آمده‌ باشد یا در مناطق‌ سرد سیر . ماری‌ که‌ در نیمه‌ روز فصل‌گرما در مناطق‌ حاره‌ بدنیا آمده‌ باشد خوشبخت‌ تر و خوش‌ اقبالتر از ماریست‌ که‌ در نیمه‌ شب‌ فصلی‌ سرد و در سرد سیر بدنیا آمده‌ باش